Spiriva HandiHaler – så använder du inhalatorn

HandiHaler gör det möjligt att inhalera det läkemedel som finns i Spiriva-kapslarna och som din läkare skrivit ut för behandling av dina andningsbesvär.

Klicka här för att ladda ner instruktionerna som PDF

Följ noga läkarens instruktioner för användning av Spiriva. HandiHaler är formgiven speciellt för inhalation av Spiriva och ska inte användas till andra läkemedel eftersom det kan medföra felaktig användning och dosering av läkemedel. Du kan använda HandiHaler under ett års tid.

Spiriva kapslar har en hållbarhet på två år i oöppnad förpackning och nio dagar efter den första öppningen av blisterkartan. Kapslarna ska förvaras vid högst 25°C och får inte frysas.

Överbliven medicin och förbrukad inhalator (efter ett års användning) ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

HandiHaler

1 Skyddslock

2 Munstycke

3 Underdel

4 Knapp för att göra hål i kapseln

5 Kammare

1. Frigör skyddslocket genom att trycka in knappen (4) fullständigt och därefter släppa den.

2. Öppna skyddslocket genom att dra det uppåt. Öppna sedan munstycket genom att vika det uppåt.

3. Ta ut en SPIRIVA kapsel från förpackningen (endast omedelbart före användning) och placera kapseln i kammaren (5), som figuren visar. Kapseln kan placeras med valfri ände nedåt.

4. Stäng munstycket bestämt tills du hör ett klickljud. Lämna skyddslocket öppet.

5. Håll HandiHaler med munstycket uppåt och tryck in den gröna knappen (4) fullständigt en gång och släpp den åter. Därigenom gör du hål i kapseln så att läkemedlet frigörs vid inandning.

6. Andas ut fullständigt. OBS! Det är viktigt att aldrig andas ut genom munstycket.

7. Lyft HandiHaler till munnen och slut läpparna tätt runt munstycket. Håll huvudet upprätt och andas in sakta och djupt, men ändå så snabbt att du hör kapseln vibrera. Andas tills lungorna känns fulla, håll andan så länge det känns bekvämt och ta samtidigt bort HandiHaler från munnen. Återgå till normal andning. Inhalera ytterligare en gång för att tömma kapseln fullständigt.

8. Öppna munstycket igen. Stjälp ut den tomma kapseln och kasta den. Stäng munstycket och skyddslocket vid förvaring av din HandiHaler.

Rengöring av HandiHaler

Rengör HandiHaler en gång i månaden eller vid behov. Öppna skyddslocket och munstycket. Öppna därefter underdelen genom att lyfta knappen (4). Skölj hela inhalatorn med varmt vatten för att få bort allt pulver. Torka HandiHaler noga genom att hälla ur vattnet på ett mjukt papper och lufttorka därefter HandiHaler med skyddslocket, munstycket och underdelen öppen. Det tar 24 timmar att lufttorka inhalatorn, så gör ren den omedelbart efter användning, så är den klar att använda vid nästa dosering. Utsidan av munstycket kan vid behov göras ren med ett fuktigt (ej vått) mjukt papper.

Att ta ur kapslar ur förpackningen

A. Dela blisterkartorna genom att riva i mitten längs perforeringen.

B. Håll i fliken och drag av folien tills en kapsel syns helt (omedelbart före användning). Om ytterligare en kapsel av misstag exponeras för luft ska denna kapsel kasseras.

C. Ta loss kapseln.

Kapslarna innehåller endast en liten mängd pulver och är därför endast delvis fyllda.

Läs gärna mer i Fass om din inhalator

OBSERVERA

  • När du använder Spiriva HandiHaler ska du vara försiktig så att inget pulver kommer i ögonen. Om du får pulver i ögonen kan du få dimsyn, ögonsmärta och/eller röda ögon. I så fall ska du omedelbart skölja ögonen med ljummet vatten. Tala sedan omedelbart med din läkare för att få ytterligare råd.
  • Om din andning försämras ska du kontakta din läkare så fort som möjligt.

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: