Spiriva Respimat – så använder du inhalatorn

Instruktionsfilmer >>  Så här använder du inhalatorn >>  Vanliga frågor >>

Spiriva Respimat frisätter läkemedlet sakta och mjukt, vilket gör det lätt att inhalera så att läkemedlet kommer in i lungorna.

Klicka här för att ladda ner instruktionerna som PDF

Inhalatorn Respimat är formgiven speciellt för inhalation av Spiriva inhalationsvätska och ska inte användas till andra läkemedel eftersom det kan medföra felaktig användning och dosering av läkemedel. Spiriva inhalationsvätska har en hållbarhet på tre år i oöppnad förpackning. Läkemedlet får inte frysas. Spiriva Respimat-inhalatorn kan användas upp till 6 läkemedlesbehållare innan den behöver kasseras. Den ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Spiriva Respimat gör det möjligt att inhalera läkemedlet som finns i en behållare. Hela behållaren innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser). Obs: Du behöver endast använda inhalatorn en gång per dag - om möjligt vid samma tidpunkt. Varje gång du använder den ska du ta två puffar.

Det finns tillräckligt med läkemedel för 30 dagars behandling i varje läkemedelsbehållare, när inhalatorn används enligt instruktionerna. Det finns tre olika förpackningsalternativ:

  • En inhalator och en läkemedelsbehållare
  • En inhalator och tre läkemedelsbehållare
  • Tre läkemedelsbehållare

Innan Spiriva Respimat inhalator används första gången måste läkemedelsbehållaren sättas på plats.

Så här laddar du och använder din inhalator

Nedan film visar hur du laddar din inhalator innan användning:

Och här kan du se hur man sedan använder inhalatorn:

Så här byter man behållare: 

Bruksanvisning Spiriva Respimat

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiriva Respimat för flergångsbruk.
Barn bör använda Spiriva Respimat under överinsyn av en vuxen.

Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

  • Om inhalatorn inte har använts på mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.
  • Om inhalatorn inte har använts på mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

Hur du ska ta hand om din Spiriva Respimat för flergångsbruk
Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiriva Respimat inhalator för flergångsbruk.

Vid behov kan du torka av utsidan av Spiriva Respimat inhalator för flergångsbruk med en fuktig trasa.

När inhalatorn behöver bytas ut
När du använt inhalatorn med 6 läkemedelsbehållare behöver du skaffa en ny förpackning Spiriva Respimat för flergångsbruk, som innehåller en inhalator.

Följ steg 1-6 före första användning:

Ladda ner instruktioner här

Observera! Du ska inte vrida nederdeln innan läkemedelsbehållaren sätts på plats. Börja med att sätta in läkemedelsbehållaren genom att följa steg 1 till 3:

1.
Ta bort den genomskinliga nederdelen.
Behåll locket på.
Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

2.
Sätt in läkemedelsbehållaren.
Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn.
Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

3.
Markera att en ny behållare satts in.
Gör en markering på inhalatorns etikett att du satt in en ny läkemedelsbehållare för att hålla reda på hur många behållare den använts till.
Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen tills det klickar.

4.
Vrid.
Behåll locket på.
Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

5.    
Öppna
Öppna locket helt

6.    
Tryck
Håll inhalatorn riktad nedåt.
Tryck på knappen som frigör en puff.
Stäng locket.
Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig.
När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger.
Din inhalator är nu klar för användning och kommer leverera 60 puffar (30 doser).

Daglig användning

Behåll locket på.
VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

 

 

ÖPPNA locket helt.

 

 

TRYCK
Andas ut lugnt och fullständigt.
Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för luftintagen. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.
Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.
Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.
Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.
Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

När du behöver byta ut Spiriva Respimat läkemedelsbehållare

Dosräknaren visar hur många puffar som återstår i läkemedelsbehållaren

60 puffar återstår.

Färre än 10 puffar återstår. Se till att du har en ny läkemedelsbehållare att byta till.

Din läkemedelsbehållare är slut. Vrid den genomskinliga nederdelen så att den lossnar. Din inhalator är nu i ett obrukbart läge. Ta loss läkemedelsbehållaren från inhalatorn. Sätt i en ny läkemedelsbehållare (fortsätt med steg 2).

Svar på vanliga funderingar

Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.
Har du råkat vrida den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan att föra in läkemedelsbehållaren.

Byter du ut läkemedelsbehållaren? När du byter behållare sticker den nya behållaren ut mer än vad den första behållaren gjorde. Sätt in den tills det hörs ett klick och sätt därefter tillbaka den genomskinliga nederdelen.

Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.
Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är slut. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

Det är svårt att få bort behållaren när den är slut.
Dra och vrid loss läkemedelsbehållaren samtidigt.

Jag kan inte vrida eller sätta tillbaka genomskinliga nederdelen.
Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser. Sitter den genomskinliga nederdelen löst samtidigt som dosräknaren visar en vit pil mot röd bakgrund? I så fall är behållaren slut. Sätt in en ny.

Behållaren verkar ta slut för fort.
Har du använt Respimat för flergångsbruk som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

Har du flera gånger sprayat för att testa att du ser en dimma? Denna kontroll behövs i samband med förberedelse inför första användning, men vid daglig användning behövs ingen extra kontroll att det kommer dimma.

Det kommer ingen spraydimma från min Respimat för flergångsbruk.
Sitter läkemedelsbehållaren i? Om inte, sätt i en ny behållare. När du satt ihop alla delarna ska den genomskinliga nederdelen eller behållaren inte tas bort förrän doserna är slut.

Hur många gånger upprepade du stegen VRID/ÖPPNA/TRYCK efter att behållaren sattes in? Steg 4-6 under “Förbered för användning” ska upprepas tre gånger tills dimman kommer fram.

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut och behöver ersättas med en ny.

Min Respimat för flergångsbruk sprayar av sig själv.
Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket innan du vrider om den genomskinliga nederdelen.

Kan du kommit åt knappen för att frigöra en puff då du vred om den genomskinliga nederdelen? Locket ska vara stängt för att knappen ska vara skyddad när inhalatorns genomskinliga nederdel vrids om.

Slutade eller pausade du vridningen innan du hörde ett klickande ljud? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv). 

Var locket öppet när du ersatte behållaren? Låt locket vara stängt under tiden behållaren byts ut.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: