• kvinna-med-cykel.jpg

Så hjälper Spiriva Respimat dig

Spiriva Respimat är ett receptbelagt, långverkande läkemedel som förskrivs vid astma som tillägg vid bronkdilaterande underhållsbehandling hos vuxna patienter som redan har underhållsbehandling med en kombination av inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist och som haft en eller flera allvarliga försämringstillfällen det senaste året.

Använd Spiriva Respimat varje dag
Vid behandling av astma ska du använda Spiriva varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på astma.

Läs bipacksedeln noga.

Så hjälper daglig användning av Spiriva Respimat

  • öppnar luftvägarna
  • gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna
  • minskar sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv genom att fördröja tiden till att drabbas av försämring av astman
  • förbygger svåra försämringstillfällen på grund av astma

Spiriva Respimat får ordineras vid astma. Spiriva är namnet på läkemedlet och det inandas med hjälp av inhalatorn Respimat. Det är viktigt att du använder inhalatorn på rätt sätt. Läs mer om detta i avsnittet Så använder du inhalatorn. Effekten av Spiriva Respimat varar under 24 timmar, så Spiriva Respimat behöver bara användas en gång om dagen.

Spiriva Respimat ingår i läkemedelsförmånen
Läkemedelsförmånen ska ge patienten ett skydd mot höga sammanlagda kostnader. När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller en del av läkemedelspriset. Den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för läkemedel under en ettårsperiod. För läkemedel och andra varor som ingår i Läkemedelsförmånerna betalar man för närvarande högst 2250 kr under en ettårsperiod.

Att få i sig rätt dos
OBS: Använd alltid läkemedlet enligt läkares anvisningar.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Spiriva Respimat ska tas en gång per dag eftersom effekten varar i 24 timmar. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

Läs mer om inhalationstekniken
Spiriva är ett läkemedel som du som har astma andas in (inhalerar) med hjälp av inhalatorn Respimat, som är en inhalator för Spiriva inhalationsvätska. Om du har några problem med att använda din inhalator, be din läkare, sjuksköterska eller en apotekspersonal att visa hur den fungerar.

Läs mer om hur du använder Spiriva Respimat

Biverkningar och övrig information

Liksom alla läkemedel kan Spiriva Respimat orsaka biverkningar, men alla som använder läkemedlet behöver inte få dem.

En vanlig biverkan är att man kan bli lite torr i munnen. Till de mindre vanliga biverkningarna hör yrsel, huvudvärk, oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning), inflammation i svalg eller munslemhinna, heshet, hosta, sömnlöshet, bronkospasm och svampinfektion i mun eller svalg.

Till de sällsynta biverkningarna hör förstoppning, inflammation i tandkött/munslemhinna, hudutslag, klåda, angioneurotiskt ödem, nässelutslag, överkänslighet inklusive omedelbara reaktioner.

För fullständig förteckning av eventuella biverkningar, se www.fass.se

Kontakta omedelbart läkare om du

  • upplever tryck över bröstet i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet efter inhalationen
  • om du får en kraftig allergisk reaktion som medför svullnad i ansikte och svalg, så kallat angioneurotiskt ödem
  • upplever att biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns på www.fass.se, kontakta läkare eller apotekspersonal

Övrig information

Tala om för din läkare vilka andra läkemedel du eventuellt använder. Det finns inga rapporter om att Spiriva Respimat påverkar eller själv påverkas av andra läkemedel du eventuellt använder.

Spiriva Respimat ska användas med försiktighet till patienter som använder andra antikolinerga läkemedel och patienter som lider av trångvinkelglaukom, förstorad prostata, blåshalsförträngning eller måttlig till svår njurfunktionsnedsättning. Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att kunna avgöra om Spiriva är rätt läkemedel för dig. Prata med din läkare om du är osäker.

Spiriva Respimat är ingen akutmedicinering vid plötsliga andningssvårigheter. Spiriva är en underhållsbehandling som ska användas vid samma tid en gång om dagen.

Det är viktigt att inte få Spiriva Respimat i ögonen. Det kan utlösa eller förvärra trångvinkelglaukom, framkalla smärta/obehag rodnad i ögonen, övergående dimsyn, rodnad och svullnad. Kontakta läkare om du råkar få Spiriva i ögonen.

Om du blir torr i munnen av behandlingen, var extra noggrann med din munhygien eftersom muntorrhet ökar risken för karies.

Spiriva Respimat ska inte användas vid överkänslighet mot tiotropiumbromid, atropin och liknande substanser eller mot något hjälpämne (bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten eller saltsyra).

Behandling vid graviditet och amning är ofullständigt studerad och rekommenderas därför inte.

Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas av läkemedelsbiverkningar, till exempel yrsel, dimsyn och huvudvärk. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: