• par-ute.jpg

Så hjälper Spiriva dig

Spiriva (tiotropium) är ett receptbelagt, långverkande läkemedel som hjälper dig som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom att andas lättare. Antingen använder du inhalatorn Respimat eller HandiHaler.

KOL är en kronisk lungsjukdom som orsakar andfåddhet, hosta, trötthet, försämrad kondition och viktminskning. KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem).

Använd Spiriva varje dag
Eftersom KOL är en kronisk sjukdom ska du använda Spiriva varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.

Läs bipacksedeln noga.

Så hjälper daglig användning av Spiriva

 • öppnar luftvägarna
 • gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna
 • underlättar vid perioder av andfåddhet
 • minskar sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv
 • förebygger plötsliga kortvariga försämringstillstånd av KOL som kan pågå under flera dagar

Spiriva tas genom att du andas in det med hjälp av en inhalator. Det finns två olika inhalatorer – antingen har du Respimat eller Handihaler. Det är viktigt att du använder den inhalator du har på rätt sätt. Läs mer om detta i avsnittet Så använder du inhalatorn. Effekten av läkemedlet varar under 24 timmar, så Spiriva behöver bara användas en gång om dagen.

Spiriva ingår i läkemedelsförmånen
Läkemedelsförmånen ska ge patienten ett skydd mot höga sammanlagda kostnader. När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller en del av läkemedelspriset. Den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för läkemedel under en ettårsperiod. För läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna betalar man för närvarande högst 2350 kr under en ettårsperiod.

Att få i sig rätt dos
OBS: Använd alltid läkemedlet enligt läkares anvisningar

 • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker
 • Spiriva ska tas en gång per dag eftersom effekten varar i 24 timmar
 • Använd inte mer än den rekommenderade dosen
 • Du som använder Spiriva HandiHaler – svälj inte kapslarna

Spiriva är en medicin som man andas in (inhalerar) med hjälp av en inhalator. Respimat och HandiHaler är två olika inhalatorer som är anpassade för olika beredningsformer av Spiriva. Respimat är en inhalator för Spiriva inhalationsvätska. HandiHaler är en inhalator för Spiriva kapslar. Om du har några problem med att använda din inhalator, be din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal att visa hur den fungerar.

Läs mer om hur du använder Spiriva Respimat

Läs mer om hur du använder Spiriva HandiHaler

Biverkningar och övrig information
Liksom alla läkemedel kan Spiriva orsaka biverkningar, men alla som använder läkemedlet behöver inte få dem.

En vanlig biverkan är att man kan bli lite torr i munnen. Till de mindre vanliga biverkningarna hör yrsel, huvudvärk, smakförändringar, dimsyn, oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer), inflammation i svalg eller munslemhinna, heshet, hosta, halsbränna, förstoppning, hudutslag, svampinfektion i mun eller svalg, klåda, svårigheter att tömma urinblåsa eller smärta vid tömning av urinblåsan.

Till de sällsynta biverkningarna hör sömnlöshet, ökat tryck i ögat, oregelbundna hjärtslag (supraventrikulär takykardi), snabbare hjärtslag, hjärtslag som känns, näsblod, inflammation i struphuvud, bihålor, tandkött eller tunga, stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser, svårigheter att svälja, överkänslighet inklusive omedelbara reaktioner, nässelutslag, infektioner i urinvägarna,  illamående, glaukom, bronkospasm, dental karies, angioödem, hudinfektion och torr hud.

För fullständig förteckning av eventuella biverkningar, se www.fass.se

Kontakta omedelbart läkare om du

 • upplever tryck över bröstet i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet efter inhalationen
 • om du får en kraftig allergisk reaktion som medför svullnad i ansikte och svalg, så kallat angioneurotiskt ödem
 • om du upplever att biverkningen blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns på www.fass.se, kontakta läkare eller apotekspersonal

Övrig information

Tala om för din läkare vilka andra läkemedel du eventuellt använder. Det finns inga rapporter om att Spiriva påverkar eller själv påverkas av andra läkemedel du eventuellt använder.

Spiriva ska användas med försiktighet till patienter som använder andra antikolinerga läkemedel och patienter som lider av trångvinkelglaukom, förstorad prostata, blåshalsförträngning eller måttlig till svår njurfunktionsnedsättning. Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att kunna avgöra om Spiriva är rätt läkemedel för dig. Prata med din läkare om du är osäker.

Spiriva är ingen akutmedicinering vid plötsliga andningssvårigheter. Spiriva är en underhållsbehandling som ska användas vid samma tid en gång om dagen.

Det är viktigt att inte få Spiriva i ögonen. Det kan utlösa eller förvärra trångvinkelglaukom, framkalla smärta/obehag rodnad i ögonen, övergående dimsyn, rodnad och svullnad. Kontakta läkare om du råkar få Spiriva i ögonen.

Om du blir torr i munnen av behandlingen, var extra noggrann med din munhygien eftersom muntorrhet ökar risken för karies.

Spiriva ska inte användas vid överkänslighet mot tiotropiumbromid, atropin och liknande substanser eller mot något hjälpämne (bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten eller saltsyra). 

Behandling vid graviditet och amning är ofullständigt studerad och rekommenderas därför inte.

Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas av läkemedelsbiverkningar, till exempel yrsel, dimsyn och huvudvärk. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: